لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا…

وآنها که در راه ما - با خلوص نیت - جهاد کنند ، قطعا به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد.(سوره عنکبوت، آیه 69)

لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا…

وآنها که در راه ما - با خلوص نیت - جهاد کنند ، قطعا به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد.(سوره عنکبوت، آیه 69)